Ethiopian Energy^Power Business Portal

EthioDjibouti

India to Power Ethio-Djibouti Electric Interconnection Line with $100m